Vážení rodiče, předáváme vám informace z mninisterstva zdravotnictví:

Preventivní opatření před šířením černého kašle (pertuse) ve škole
základním preventivním opatřením platným u všech infekčních onemocnění stále zůstává to, že výuky by se měly účastnit pouze zdravé osoby.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci by školy měly u žáků věnovat zvýšenou pozornost projevům respirační nemoci s přihlédnutím k možnému výskytu pertuse. V případě výskytu obtíží charakteristických pro pertusi, tedy zejména záchvatovitého či dlouhodobého kašle, škola informuje zákonného zástupce žáka a doporučí mu, aby kontaktoval praktického lékaře svého dítěte. Jedině ten může posoudit zdravotní stav a rozhodnout o dalším postupu.

  • S ohledem na vzdušnou cestu přenosu pertuse jsou doporučována obecná preventivní opatření, mezi něž patří:
  • časté a účinné větrání v místnostech, kde pobývají školní a pracovní kolektivy,
  • časté mytí rukou mýdlem pod tekoucí teplou vodou a používání jednorázových ručníků na ruce, popř. použití dezinfekčního prostředek na ruce na bázi alkoholu,
  • v rámci úklidu provádět průběžnou dezinfekci často dotýkaných ploch,
  • při kašlání nebo kýchání si zakrývat ústa a nos kapesníkem, použité kapesníky ihned vyhodit do odpadkového koše, nikdy nekašlat do dlaní,
  • nepít ze stejné sklenice či láhve a nesdílet jídlo při jeho konzumaci.

Dodržování těchto základních hygienických pravidel může pomoci přerušit nebo výrazně omezit cestu přenosu pertuse ve školách.

Postup při výskyty pertuse ve škole

V případě neočkovaných nebo neúplně očkovaných dětí, které byly v kontaktu s onemocněním se postupuje individuálně na základě výsledku hodnocení rizik. KHS na základě epidemiologického šetření a zhodnocení rizik rozhodne o adekvátních protiepidemických opatřeních, mezi které v odůvodněných případech může patřit i nepřijímání neočkovaného či neúplně očkované dítěte do kolektivu ode dne vyřazení nemocného dítěte z kolektivu po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní. Při individuálním posouzení rizik je nezbytné brát na zřetel i skutečnost, zda posuzované dítě prokazatelně neprodělalo v nedávné době onemocnění pertusí, jaká byla intenzita a povaha kontaktu s nemocným a také datum prvních příznaků nemocného s pertusí.

celý text naleznete zde:

 

102 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno