Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se blíží čas zápisů do první třídy, nabízíme Vám pár základních informací o naší škole.

Od 1. třídy učíme anglický jazyk, od 3. ročníku jsme posílili hodiny tělesné výchovy. V rámci tělesné výchovy  mají žáci i povinnou výuku plavání v našem bazénu.

Družinu máme otevřenou od 5:30 do 16:30 v normálním režimu, v pátek do 16,00 hodin.

V rámci školního klubu nabízíme kroužky pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu (dle legislativy).

Během školního roku pořádáme mimo jiné lyžařský, turistický, vodácký kurz a školu v přírodě, 1 x za dva roky plánujeme výjezd do zahraničí pro starší žáky.

Více se o naší škole dozvíte zde na našich stránkách, kde najdete informace o dění v družině, o jídelně a též samozřejmě o škole.

Pokud si chce školu prohlédnout a získat více informací pořádáme ve čtvrtek 21. března 2024 od 15,00 do 16,00 hodin Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky.

 Informace k zápisu pro školní rok 2024 – 2025

termín zápisu:  10. a 11. 4. 2024 od 13,00 do 17,00 hodin

S sebou přinést: občanský průkaz, rodný list dítěte

cizinci:   platný cestovní pas, doklad o povolení k pobytu, doklad o zdravotním pojištění, rodný list (přeložený do češtiny)


Které děti budou zapsané?
Všechny, které se narodily od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 a ty, které měly již odklad školní docházky.

Je možné zapsat i dítě, které se narodilo po 31. srpnu 2018?
– Ano, pokud se Vaše dítě narodilo v době od září do prosince roku 2018, musíte doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP).
– A pokud se Vaše dítě narodilo v lednu až v červnu 2019 musíte doložit doporučení PPP a také doporučení od odborného lékaře.

Co dělat, jestliže si myslíme, že naše dítě ještě není zralé na školní docházku?
Pro posouzení školní zralosti a duševní vyspělosti dítěte je potřeba vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna – PPP ) a zároveň odborného lékaře.

Žádost o odklad povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen předložit v době zápisu řediteli školy a musí být doložen doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveň také potvrzením od odborného (dětského) lékaře.

Proto doporučujeme všem rodičům, pokud uvažují o odkladu školní docházky, aby se včas s dostatečným předstihem objednali na vyšetření v PPP nebo SPC.

Pokud bude dítěti udělen odklad povinné školní docházky musí dítě povinně navštěvovat mateřskou školu nebo přípravnou třídu na základní škole.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. tříd:

1. Děti ze školského obvodu ZŠ Kadaňská jednička
2. Děti z ostatních obvodů se sourozencem na naší škole
3. Děti z ostatních obvodů
4. Děti s bydlištěm mimo Kadaň
5. Maximální počet přijatých prvňáčků: 75

Seznam přijatých žáků pod registračním číslem bude vyvěšen na vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy (www.1zskadan.cz) do 26. 4. 2024. Zákonní zástupci nepřijatých žáků obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí.

Povinnost přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době je dána zákonem a porušení této povinnosti lze klasifikovat jako přestupek, za který lze uložit pokutu podle § 182a odst. 1, písm. a) školského zákona, novela č. 178/2016 Sb.

V případě jakéhokoli dotazu nás kontaktujte na e-mailové adrese reditelka@1zskadan.cz nebo na tel. číslech 474 335 119, 722 742 515

Mgr. Irena Gahlerová, ředitelka školy


Ministerstvo školství vypracovalo „Desatero pro prvňáčky“, které nabízí rodičům základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

 
Obvod školy:        Je stanovený zřizovatelem obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017.

Školský obvod Kadaňská jednička:

1. máje Lázeňská Sluneční   Brodce
5. května Lipová Sukova   Kadaňská Jeseň
Borová Lísková Školní   Meziříčí
Boženy Němcové Luční Topolová   Nová Víska
Čechova Mírové náměstí Tyršova   Pokutice
Červeného kříže Na Příkopě U Stadionu   Prunéřov – mimo č. 169, 265, 377
Čsl. armády Nové nádraží Věžní   Tušimice
Habrová Obránců míru Vinohrady   Úhošťany
Hřbitovní Ovesná Vrchlického   Zásada u Rašovic
Javorová Pastýřská studánka V Zahrádkách   Rokle
Ječná Pokutická Zeyerova    
Jedlová Polní Žatecká    
Jezerka Průmyslová Želinská    
Jitřní Rokelská Žitná    
Kpt. Jaroše Skalní      
Koželužská Sládkova