PR23/61529 – VÝTVARNĚ TVOŘIVÁ DÍLNA

termín realizace projektu: 2. 10. 2023 – 28. 6. 2024

ÚČEL PROJEKTU
Projektem chceme žákům, kteří pocházejí ze sociálně, ekonomicky či kulturně znevýhodněného prostředí umožnit navštěvovat výtvarně tvořivý kroužek, který jejich rodiny nebude nadměrně finančně zatěžovat a bude pro žáky ve známém prostředí. Kroužek bude probíhat 1x za dva týdny na dvě hodiny (120min) v prostorách školy. Skupině dětí se bude věnovat zodpovědný dospělý vedoucí kroužku. Děti se naučí pracovat s různými materiály (např. keramika, kůže, drátkování, sádra, malba různými technikami aj.). Budou, tak rozvíjet jemnou motoriku, kreativitu, skupinovou práci. Naučí se využívat k tvorbě také odpadový materiál.

Finanční prostředky v celkové výši:        25 000,- Kč

Z finanční prostředků bude uhrazeno:

spotřební materiál

keramická dílna