Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

  1. písemně elektronicky na e-mailové adrese zastupce@1zskadan.cz
  2. v listinné podobě na adresu Základní škola, ul. Školní 1479, 432 01 Kadaň a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“
  3. nebo osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)
  4. telefonicky

buď

  1. škole, nebo
  2. ministerstvu spravedlnosti

Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Pro oznámení lze využít formulář, který je součástí směrnice, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Telefon: 721 088 574

E-mail: zastupce@1zskadan.cz

Adresa: ZŠ, Školní 1479, 432 01 Kadaň