„Škola je chrámem výchovy – a proto nejvíce nezbedností natropí děti ve škole.“
Mark Twain

Důležitou součástí výchovné práce školy je prevence v oblasti primárně patologických jevů.
Eliminace negativního vlivu vrstevníků, špatného okolního prostředí je součástí výchovného působení školy a pedagogických pracovníků.
Nabízíme žákům zapojení do kroužků v rámci školního klubu, účast v soutěžích a olympiádách a také se zapojujeme do humanitárních akcí.
Žákům 1. stupně nabízíme možnost nepřeberného množství aktivit v rámci družiny.

metodik prevence: Mgr. Kateřina Marková
konzultační hodiny: každé ráno od 7:40 do 7:55 hodin
kdykoliv po telefonické domluvě

speciální pedagog – etoped:   Mgr. Sáva Arabadžiev
Tel.: 607 832 874
E-mail: arabadziev@arabadziev.cz

 


Škola je zapojena v projektu:

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Název projektu: VZDĚLÁVÁME SE SPOLEČNĚ

Projekt je zaměřen na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Období realizace: 2023 – 2025

 


NA KOHO SE OBRÁTIT?……..kontakt a tipy na linky důvěry a krizová centra
 

Netiketa

Pravidla slušného chování na internetu

je jakási pomyslná sbírka pravidel a zásad, která by se měla dodržovat v internetovém světě. Slovo netiketa je odvozeno z anglického net (= síť; častá zkratka pro Internet) a slova etiketa.

Mnoho lidí si myslí, že při vstupu do internetového světa mají naprostou anonymitu. Což je velký omyl – téměř vždy se dá pomocí různých metod internetový uživatel vystopovat. Hodně uživatelů si to neuvědomuje, takže permanentně vstupují do nebezpečí tím, že na chatech nebo diskuzích ostatní uživatele urážejí, vysmívají se jim nebo se o nich vyjadřují vulgárně. Z těchto konfliktů pak vznikají tzv. flame war, které mnohdy přerostou v osobní hackerské spory, ohrožující počítače všech účastníků.

Je třeba si uvědomit, že v internetovém světě bychom se měli chovat podobně jako ve světě reálném, tedy jako civilizovaní lidé.

DESATERO  NETIKETY:

1.   Chovejte se tak, abyste nepoškozovali ostatní uživatele.

2.   Neomezujte ostatní při jejich vlastní práci na síti.

3.   Nenahlížejte do souborů ostatních uživatelů.

4.   Nevyužívejte počítače ke krádežím.

5.   Nevyužívejte síť ke zveřejnění falešných údajů, falešného svědectví.

6.   Nevyužívejte ani si nekopírujte software, za který jste nezaplatili.

7.   Nevyužívejte zdroje ostatních uživatelé bez autorizace.

8.   Nepřisvojujte si duševní bohatství ostatních.

9.   Uvažujte o společných důsledcích programu, který tvoříte.

10.  Používejte počítač s úctou, s respektem a ohleduplně.


Důležitá telefonní čísla a kontakty:

Občanské sdružení Světlo – Provozuje nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.
Jana Švermy 6, 43201 Kadaň
Tel.: 603 804 191, 725 758 588, 474 335 347, 725 543 165
E-mail: ossvetlo@os-svetlo.net

Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň
Fibichova 1129
432 01 Kadaň
Tel.: 474 334 487, 775 441 276
E-mail: kadan@pppuk.cz
Web: http://www.pppuk.cz/poradny/kadan

Linka bezpečí:
pro děti – tel. 116 111
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

pro rodiče – tel. 840 111 234, 606 021 021
e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz

Linka důvěry – Modrá linka – tel. 549 241 010, 608 902 410

Dětské krizové centrum – Dětské krizové centrum, o.s. (DKC) zajišťuje komplexní psychosociální pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám.
tel./fax: 241 480 511, 241 483 853
mobil: 777 664 672
e-mail: ambulance@ditekrize.cz

NON-STOP Linka důvěry DKC
tel. 241 484 149, 777 715 215
e-mail: problem@ditekrize.cz

Národní linka prevence proti AIDS
tel. 800 144 144

Poradenská linka pro pedagogy, žáky i rodiče v oblasti šikany
tel. 841 220 220

Linka Ztracené dítě
non stop krizová pomoc zdarma pro rodiny s dětmi a jejich blízké
tel. 116 000
Jsme tu, abychom pomohli. Volejte kdykoli. Raději včas. Dokud to není ztracené.

Centrum krizové intervence
tel. 284 016 666

Gay linka pomoci
tel. 222 514 040

Policie ČR
tel. 158

Hasiči
tel. 150

Záchranná služba
tel. 155

Tísňová linka
tel. 112