Vážení rodiče,
v průběhu docházky do školy mohou být Vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních poradenských pracovníků v oblasti prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací.
Dále se jedná o kariérové poradenství, vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění, vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním postižením.

Tyto služby zajišťují:

• výchovný poradce: Mgr. Monika Polidarová
tel.: 474 335 121
E-mail: vychovnyporadce@1zskadan.cz

• preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Kateřina Marková
tel.: 474 335 121
E-mail: markova@1zskadan.cz

• speciální pedagog – etoped: Mgr. Sáva Arabadžiev
(pracovní doba – středa od 9,30 do 11,30 hod.)
tel.: 607 832 874
E-mail: arabadziev@arabadziev.cz

Veškerá činnost poradenského centra je popsána ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.