Vážení rodiče,

oznamuji, že na základě §167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a volebního řádu vydaného Radou města Kadaně, vyhlašuji volby do školské rady na období let 2024 – 2027.

Termín konaní voleb:  6. 6. 2024 v době 15,30 – 16,00 hodin

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům dětí a žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Z řad zákonných zástupců žáků bude volena třetina členů školské rady (tj. 2 členové) na období let 2024–2027.

Kandidáti do školské rady podají přihlášku ke kandidatuře v průběhu květnových třídních schůzek od 13. 5. do 17. 5. 2024 třídnímu učiteli nebo vložením do poštovní schránky u vchodu školy, či datovou schránkou ID – qzzgimc nebo osobně ředitelce školy. Přihlášku lze stáhnout zde nebo o ni požádat třídního učitele.

Kandidátní listina bude zveřejněna od 24. května 2024 na dveřích hlavního vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy.

Volby proběhnou ve čtvrtek 6. 6. 2024 od 7,00 do 16,00 hodin vhozením vyplněného hlasovacího lístku do volební schránky umístěné ve vestibulu školy.

Mgr. Irena Gahlerová, ředitelka školy

 

 

 

40 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno