Vážení žáci a milí rodiče, podmínkou účasti na zkouškách je:

  • negativní test
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Termíny testování na naší škole pro žáky, kteří o to projevili zájem a nahlásili se třídním učitelkám:

5.A testování proběhne v pondělí 3.5. ve třídě, v tento týden jsou žáci ve škole

5.B testování v úterý 4.5. v 8,30 hodin

5.C testování proběhne v pondělí 3.5. ve třídě, v tento týden jsou žáci ve škole

pro 9. třídy, pokud nebudou žáci již ve škole na rotační prezenční výuce:

9.A testování proběhne v pátek 30.4. v 8,30 hodin a ve čtvrtek 6.5. v 8,30 hodin.

9.B testování proběhne v pátek 30.4. v 8,30 hodin

Všichni žáci po testu obdrží od školy potvrzení o provedeném testu a jeho negativním/pozitivním výsledku.

 

 

 

 

411 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno