Vážení rodiče,

souhlasíme s požadavky a zúčastníme se (pokud bude vyhlášena) stávky, kterou vyhlašuje a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství na 27. 11. 2023.

Toto právo je zakotveno v čl.27 odst. 4,  Listiny základních práv a svobod

O stávce nerozhoduje ředitel školy ale zaměstnanci. Ti vytvářejí stávkový výbor.

Stávkový výbor na naší škole mi předal seznam zaměstnanců, kteří se stávky zúčastní a zároveň mi předal i důvody ke stávce.

Důvody stávky:

 • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
 • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024
 • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Vážení rodiče, v případě, že bude stávka 27. listopadu 2023 vyhlášena, bude naše škola zcela uzavřena, včetně školní jídelny a družiny.

Omlouváme se za případné problémy, které Vám tímto způsobíme, a doufáme a věříme, že náš postoj pochopíte, protože nestávkujeme za naše platy, ale za Vaše a naše děti.

ředitelka školy Mgr. Irena Gahlerová

Dopis odborového svazu rodičům

Jménem školských odborů se jejich předseda František Dobšík otevřeným dopisem obrací na rodiče, aby jim hlouběji osvětlil důvody, které vedly k vyhlášení výstražné stávky.

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat, proč školské odbory vyzvaly zaměstnance škol a školských zařízení ke stávce  27. listopadu 2023.

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let  odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim  i sobě perspektivní  budoucnost.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít  vliv na  kvalitu a dostupnost  školního  stravování.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. 

Vážení rodiče,

věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu. Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

S pozdravem                                                                                                                    

František Dobšík – předseda ČMOS PŠ


Prohlášení základních a mateřských škol v Kadani

Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 je vyhlášena výstražná jednodenní stávka pracovníků ve školství. V médiích hlavně zaznívá, že chceme zvýšit platy a to jako jediná profese v naší republice. Není to pravda! Hlavními důvody jsou pro nás chystané změny v celkové koncepci školství. Změny, které se dotknou Vás všech a Vašich dětí a jdou přes všechny druhy českých škol. Od mateřských, základních, středních a ostatních vzdělávacích institucí, a dotknou se nejen učitelů, ale hlavně nepedagogických pracovníků.

Co se vlastně chystá a proti čemu se chceme, jako pracovníci ve školství, vymezit:

Již v roce 2024:

 • Snížení, tzv. PHmax, který ve školách zajišťuje možnost dělení tříd na menší celky, práci s menším počtem dětí a žáků, což značně zefektivňuje výuku, možnost překrývání učitelů při práci s dětmi se vzdělávacími a výchovnými problémy.
 • Snížení platů nepedagogických zaměstnanců od 2%. Již dnes je tato kategorie zaměstnanců škol značně podhodnocena.
 • Zrušení 8 tisíc neobsazených míst provozních zaměstnanců, což by znamenalo další ztráty ve finančním ohodnocení těch, kteří již ve školách pracují (z těchto neobsazených míst ředitelé dofinancovávají nenárokové složky provozních zaměstnanců, aby jejich platy udrželi na konkurenceschopné úrovni).

Dále ministerstvo do budoucna chystá:

 • Zavedení institutů (obdobu před mnoha lety zrušených školských úřadů), které budou centrálně řídit menší celky i organizace a sníží se celkově možnost ředitelů rozhodovat o záležitostech a potřebách svých škol.
 • Zrušení pracovních poměrů provozních zaměstnanců školám, na kterých pracují, a jejich zaměstnávání jako pracovníků zřizovatele či chystaného institutu.
 • Zvyšování počtu dětských skupin a postupné nahrazování mateřských škol těmito dětskými skupinami. Mateřské školy by postupně zanikaly. Mateřské školy jsou při tom v současné době prvním článkem ve vzdělávací soustavě našeho školství. Mají zpracované školní vzdělávací programy, podle kterých děti v předškolním věku získávají nezbytné vědomosti a znalosti potřebné pro jejich další celkový vývoj. Děti v mateřských školách jsou vzdělávány kvalifikovanými učitelkami, které je po všech stránkách připravují na vstup do základní školy a do života. Mateřská škola jako první článek vzdělávání řeší, upozorňuje a hledá další postupy při výskytu vzdělávacích a výchovných problémů u dětí.
 • Zrušení odkladů povinné školní docházky, kdy děti, které ještě nedosáhly školní zralosti, budou mít problémy se vstupem do 1. tříd a jejich start do dalšího vzdělávání může být doživotně poznamenán.
 • Slučování školních kuchyní do centrálních celků.
 • Spojování menších organizací do velkých celků, které povede k postupné likvidaci vesnických škol a k centralizaci, od které se právě před mnoha lety upustilo, protože se ukázala jako nevyhovující.
426 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno