Vážení rodiče,

přinášíme Vám informace, které se týkají přítomností Vašich dětí ve škole od pondělí 25. května.

1. organizace dopolední a odpolední činnosti

budou vytvořeny 2 skupiny žáků:

  1. skupina:  žáci 1. – 3. třídy

Nástup do školy 7:50 hod. –  dopolední vzdělávací aktivita  od 8:00 do 11:30 hodin
                                                 oběd: od  11:30
                                                 odpolední výchovná aktivita po obědě do 15:30 hodin

  2. skupina:  žáci 4. – 5. třídy

Nástup do školy 8:00 hod.  –  dopolední vzdělávací aktivita  od 8:10 do 11:45 hodin
                                                 oběd: od 11:45

Náplň dopolední aktivity – plnění úkolů, které jsou zadávány i formou distančního vzdělávání, výtvarná a hudební výchova, pobyt venku ve vyhrazených prostorech v areálu školy

Náplň odpolední aktivity – odpočinková činnost ve třídě nebo pobyt venku ve vyhrazených prostorech v areálu školy

Dopolení aktivity zajišťují asistentky pedagoga, odpolední aktivity družinářky a školní asistentka.

Učitelé se i nadále budou věnovat distanční výuce a připravovat a opravovat materiály pro žáky vzdělávané na dálku, pro žáky, kteří si práce vyzvedávají ve škole a pro žáky, kteří budou do školy docházet. Také budou úzce spolupracovat s asistentkami pedagoga, které se budou věnovat dětem ve škole.

Složení skupin je neměnné po celou dobu přítomnosti žáků ve škole. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Ranní družina není poskytována.

 

2. vstup do školy, pohyb ve škole, dodržování hygienických podmínek

1. Dodržujte prosím přesně stanovené příchody do školy (1. skupina 7:50, 2. skupina 8:00).

2. Před školou dodržujte odstupy min. 1,5 m.

3. První den přinést podepsané čestné prohlášení (v příloze nebo k vyzvednutí ve škole). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

4. Při vstupu bude každému žákovi změřena teplota. V případě zvýšené teploty nebude žák do školy vpuštěn. Takže pokud Vašemu dítěti ráno nebude dobře, prosíme, do školy ho neposílejte!

5. Každý žák musí mít s sebou 2 roušky (jednu na ústech a druhou na výměnu)  a sáček. Dětem, které zůstávají i na odpolední činnost doporučujeme mít roušky 3. Kontrola roušek proběhne opět u vstupu do školy.

6. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

7. Asistentky si skupiny dětí vyzvednou ve vestibulu školy a odvedou je k šatnám, kde po přezutí si každé dítě dezinfikuje ruce a následně společně odejdou do určených tříd.
Každá skupina bude na jiném schodišti, aby nedocházelo ke střetávání se dětí z jiné skupiny.

8. Ve třídě bude mít každý žák určené své místo, které je od dalšího žáka oddělené minimálně 1,5 m. Pokud se bude zdržovat na svém určeném místě, nemusí mít na ústech roušku.
Pokyny k rouškám, hygieně a dalším pravidlům budou žáci dostávat od přítomných asistentek, které jsou řádně proškoleny.

9. Pokud by žák během přítomnosti ve škole vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostané místnosti a bude ihned informován zákonný zástupce, aby si žáka vyzvedl. Ostatní žáci se okamžitě přemístí do nových prostor a stávající třída bude kompletně dezinfikována.

10. Omlouvání nepřítomnosti žáka – škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

11. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

3. Stravování

1. V případě, že máte zájem o stravování Vašeho dítěte, je nezbytné, abyste kontaktovali vedoucí kuchyně p. Míchalovou a obědy si zajistili.

kontakt: skolnijidena@1zskadan.cz, tel. 474 335 123, 724 816 745

2. Na obědy budou chodit žáci v časovém odstupu a při jídle budou mezi nimi dodrženy odstupy min 1,5 m.

 

4. hygienická opatření ve škole

Celá škola je dezinfikována. Ve škole jsou rozmístěna mýdla v dávkovači, dezinfekce rukou, jednorázové papírové ručníky.

Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat po každé přestávce.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Po odchodu žáků ze tříd bude provedena kompletní dezinfekce celé učebny.

 

5. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

6. Závěr:

Vážení rodiče, v případě dotazů a upřesnění informací volejte tel. 722 742 515 (ředitelka školy)

Veškerá výše uvedená opatření vycházejí z manuálu MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Příloha: Čestné prohlášení

 

 

 

‚https://‘ “>

644 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno