Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a školství se od 10. května vrací žáci 2. stupně do školy na tzv. rotační prezenční výuku (střídání celých tříd po týdnech).

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. a dále liché týdny
– ve škole se budou prezenčně vzdělávat třídy: 6. A, 7.A, 8.A, 9.A
– distančně (doma) se budou vzdělávat třídy: 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

V týdnu od 17. 5. do 21. 5. a dále sudé týdny
– ve škole se budou prezenčně vzdělávat třídy: 6.B, 7.B, 8.B, 9.B
– distančně (doma) se budou vzdělávat třídy: 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

Jak distanční, tak prezenční výuka je pro žáky povinná, pro omlouvání platí pravidla školního řádu.

Prezenční výuka: probíhá dle platných rozvrhů hodin, výuka tělesné výchovy je povolena ve vnějších prostorech a hudební výchova bude bez zpěvu.

Pro žáky v prezenční výuce probíhá též pedagogická intervence (doučování) dle platných rozvrhů.

Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole ve společných prostorách a také ve třídách při výuce chirurgickou roušku (není možné používat roušky látkové), žádáme tímto všechny rodiče, aby vybavili své děti minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušky.

Zároveň upozorňujeme, že z nařízení ministerstva zdravotnictví z důvodu snížení rizika přenosu viru je nutné ve třídách intenzivně větrat, a to každou přestávku a uprostřed každé vyučovací hodiny, a proto prosíme, pokud bude nepříznivé počasí, vybavte děti teplým oblečením.

Distanční výuka: úkoly budou umístěny na platformě Teams (popř. na stránkách tříd) a žáci je též obdrží od vyučujících při prezenční výuce. Vypracované je přinesou na hodinu v době prezenční výuky (tedy je již nebudou posílat).

V týdnu distanční výuky budou probíhat hodiny online v předmětech ČJ, M, AJ v dotaci jedné hodiny. Termín a čas upřesní vyučující předmětu na platformě TEAMS. V ostatních předmětech bude žákům nabídnuta hodina konzultace on-line u jednotlivých vyučujících. 

Pro některé třídy 1. stupně bude on-line výuka upravena a mění se čas příchodu do školy.

příchod do školy:
žáci 1. stupně v 7,40 hod
žáci 2. stupně v 7,50 hod
U šaten nutná dezinfekce rukou!!

testování:

žáci 1. stupně: testování 1x týdně, vždy v pondělí
žáci 2. stupně: testování 2x týdně – pondělí a čtvrtek
testování bude probíhat vždy první hodinu

Žáci se budou testovat sami, neinvazivní metodou stěrem z kraje nosu. Testování je bezbolestné.

Pokud bude v tyto dny žák nepřítomen nebo přijde do školy později, nahlásí  službě u hlavního vchodu, že neprošel testováním a test mu bude následně proveden. Pro tyto žáky platí zákaz vstupu do třídy, dokud neprojdou testováním.
 
postup testování:

1) učitelé seznámí žáky s postupem při testování
2) dezinfekce rukou žáků
3) rozdání testů
4) provedení testů
5) nastavení času 15 minut
6) vyhodnocení testů
7) dezinfekce stolů

Co se stane, pokud se test nezdaří? Nic se neděje, uděláme nový.

Co se bude dít v případě pozitivního testu?

Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, žák odchází domů se zákonným zástupcem pokud je přítomen, nebo ho  umístíme do zdravotní místnosti (pod stálým dohledem pověřeného pracovníka) a neprodleně zavoláme zákonnému zástupci (žáka lze pustit i samostatně, pokud s tím rodič dopředu písemně vysloví souhlas).

Zákonný zástupce dostane ve škole potvrzení o pozitivním testu dítěte, obratem kontaktuje ošetřujícího lékaře, který mu vydá elektronickou žádanku na PCR test. Následně žák vyčká v domácí izolaci na výsledky tohoto testu. Na PCR test jde pouze daný žák a do výsledků kontrolního testu nebude docházet do školy.

V případě, že je žák po PCR testu pozitivní, zůstává v izolaci doma, třída pokračuje ve výuce ve škole. Pokud je žák po PCR testu negativní, vrací se do školy.

Pokud bude antigenní test některého žáka pozitivní ve čtvrtek, zůstává okamžitě v izolaci celá třída. Učitel obratem kontaktuje všechny zákonné zástupce, aby si své děti neprodleně vyzvedli a v domácí izolaci vyčkali na konfirmační (potvrzující) PCR test pozitivního žáka. Zákonný zástupce pozitivního žáka dostane ve škole potvrzení o pozitivním testu dítěte, obratem kontaktuje ošetřujícího lékaře, který mu vydá elektronickou žádanku na PCR test. Tento test absolvuje pouze pozitivní žák. Bude-li i tento test pozitivní, situaci dále řeší KHS a celá třída zůstane pravděpodobně v karanténě.  Po celou dobu této karantény se budou žáci vzdělávat distančně. Pokud bude PCR test negativní, vrátí se k prezenční výuce celá třída.

Můžu mít vlastní koupený test?

Ano, ale testování musí být provedené ve škole a zároveň musíte doložit, že tento test má udělenou výjimku Ministerstva zdravotnictví k použití testu jako zdravotnického prostředku in-vitro formou samoodběru bez asistence zdravotnického pracovníka.

Kdo se nemusí zúčastnit testování?

Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří nemoc COVID-19 prodělali a  a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu. Toto je nutné doložit třídní učitelce písemnou formou (potvrzení o pozitivním testu nebo od lékaře). Po uplynutí lhůty 90 dní je třeba se ihned následující testovací den zapojit do testování.

Děti nemusí absolvovat odběr ve škole. Rodiče s nimi mohou zajít na odběrové místo a pokud ve škole předají doklad o negativním vyšetření, které není straší 48 hodin, mohou být děti přítomny ve škole.

Je testování povinné?

Není, v žádném případě vás nemůžeme nutit k účasti na testování. Pokud se rozhodnete nepodrobit dítě testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Žák bude pracovat doma dle zadaných pokynů a budou mu určeny termíny přezkoušení, které proběhne ve škole.

Další zdroj informací: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Jídelna:

Žáci, kteří se budou od pondělí 10. 5. vzdělávat prezenčně (tedy ve škole) a mají trvalé příkazy, budou mít obědy hromadně přihlášené. Pokud dítě ve škole přítomno nebude (z jakéhokoliv důvodu), je třeba oběd odhlásit!

Totéž platí následující týden pro žáky, kteří budou ve škole od 17.5.

Žáci, kteří nemají trvalé příkazy, si musí obědy přihlásit a zaplatit nejpozději v pátek 7. 5. (14. 5.) do 14 hodin.

Žáci na distanční výuce (doma) si mohou obědy vyzvedávat do jídlonosičů v době od 10,45 do 11,10 hodin.
Pozdější výdej není z organizačních důvodů možný! Obědy nejsou přihlášené, je  nutné je přihlásit (tedy i případě, že máte trvalý příkaz) – telefonicky, přes internetové objednávání nebo přímo v kanceláři ved. školní jídelny a popř. zaplatit.

Vážení rodiče a milí žáci, děkujeme za spolupráci a těšíme se už konečně na viděnou 🙂 .

ředitelka školy

 

 

895 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno