Vážení rodiče,

od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Na základě uskutečněných telefonických rozhovorů zákonných zástupců s vedením školy jsou všichni žáci, kteří projevili zájem o účast na přípravě na přijímací zkoušky, zařazeni do skupiny. V případě jakékoliv změny, či dodatečného zařazení volejte nejpozději do středy 6.5. včetně. Později už nebude možné žáka do skupiny přijmout.

Všichni ostatní žáci, kteří nebudou docházet do školy,  budou nadále pracovat v režimu distanční formy vzdělávání.

Podrobnosti k organizaci výuky a zajištění ochrany zdraví:

Podmínkou vstupu do školy je:

1) Vyplnění a podepsání „Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového a infekčního onemocnění“ – toto prohlášení najdete zde v příloze a nebo si ho můžete vyzvednout každý den od 8,30 do 12,00 hodin ve vestibulu školy – odevzdá žák při vstupu do školy první den

2) Každý žák musí mít s sebou na 1 den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky – bude kontrolováno při vstupu do školy

Průběh výuky:

1) Výuka bude probíhat ve dvou dnech (upřesníme dle počtu přihlášených žáků nejpozději ve čtvrtek 7.5.) od 9,00 do 11,30 hodin.

2) Nástup do školy je přesně v 9,00 hodin, pozdější příchod již nebude možný.

3) V průběhu výuky budou žáci připravováni na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.

4) V případě, že žák bude vykonávat přijímací zkoušku  i z jiného předmětu, musí si domluvit termíny konzultace přímo v vyučujícím pedagogem.

5) Během výuky se budou žáci zdržovat na svých místech v určených lavicích, kde nebudou muset mít roušku, kterou si uloží do přineseného sáčku.

6) Během krátké přestávky na toaletu a odpočinek si roušku nasadí.

7) Během pobytu ve škole je zakázano shlukování žáků – žáci budou neustále udržovat rozestupy minimálně 1,5 – 2 m.

Další informace:

1) Při cestě do a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla stanovená krizivými opatřeními – nosit roušku a udržovat rozestupy.

2) Neshromažďovat se před školou – udržovat rozestupy.

3) Do školy budou vpuštěni pouze žáci, ne doprovodné osoby.

3) Při vstupu do školy proběhne kontrola: 2 roušky + měření teploty.

4) V případě zvýšené teploty, či jiných příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID – 19, nebude žák do budovy vpuštěn a bude kontaktován zákonný zástupce.

5) Pokud se příznaky u žáka projeví v průběhu vzdělávání, bude umístěn do samostatné místnosti a opět bude kontaktován zákonný zástupce. Celá skupina se okamžitě přemístí do jiných prostor.

6) Před vstupem do třídy každý žák použije dezinfekci na ruce, která bude umístěna u schodiště do tříd.

7) Při každém opuštění třídy (návštěva toalety) je žák povinen si umýt ruce  (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a následně použít dezinfekci.

8) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

9) Po skončení výuky škola zajistí důkladné vyčištění a dezinfekci místností, povrchů a předmětů.

10) Škola povede evidenci o docházce žáků, v případě nepřítomnosti žáka škola požaduje omluvenku zákonného zástupce (stačí telefonicky)

11) Zákonný zástupce může žáka z výuky kdykoliv odhlásit.

12) Obědy pro žáky 9. ročníku škola nezajišťuje.

13) Příznaky COVID – 19: zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest

14) Rizikové faktory:

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

1) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
3. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

ředitelka školy

 

 

 

‚https://‘ “>

731 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno