Něco málo o naší škole …

Kadaňská jednička je situována do klidného prostředí, obklopená zelení a sportovišti a přitom v dosahu MHD, vlakové a autobusové dopravy. Součástí školy jsou multifunkční a travnaté hřiště, dvě tělocvičny a krytý bazén. V dosahu je i zimní stadion, koupaliště a lesopark.

Výuka probíhá jak v kmenových, tak v odborných učebnách: jazyková, učebna fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudebna, kuchyňka, dílny, učebny s interaktivními tabulemi. Pro výuku informatiky slouží dvě učebny výpočetní techniky. Celá škola je připojena na internet.

Stravujeme se ve školní jídelně,  ve zdravotní místnosti je možnost koupit si mléčné výrobky.

Nejen pro výuku, ale i pro volný čas slouží školní knihovna. Mimoškolní aktivity dále nabízíme v družině a ve školním klubu.

Pro větší akce máme nově vybudovanou multifunkční učebnu s interaktivní tabulí, kde probíhají různé besedy, setkání se zajímavými osobnostmi a také různé společenské akce, např. spaní s Mikulášem, obhajoby závěrečných prací žáků 9. tříd, vítání prvňáčků, výstavy apod.

Od 1. třídy se učíme angličtinu. Jako druhý cizí jazyk nabízíme žákům od 7. třídy ruský nebo německý jazyk. Od 3. do 6. třídy vyučujeme 3 hodiny tělesné výchovy.

Učitelky z 1. stupně nabízí těm nejmenším kvalitní logopedickou péči a všichni učitelé zajišťují pomoc dětem se speciálními poruchami učení. Nabízíme také doučování podle potřeb žáků a zájmu rodičů.

Na chodu školy se podílí i žákovský parlament a nebráníme se ani podnětům ze strany rodičů, vítáme jejich aktivitu a pomoc při vedení kroužků v rámci školního klubu.

Zapojujeme se do různých projektů a vytváříme vlastní. Účastníme se vědomostních a sportovních soutěží. Jezdíme na výlety, exkurze a do škol v přírodě. Dle zájmu rodičů pořádáme zahraniční výjezdy.

Od roku 2012 je součástí naší školy mateřská školka, která je nově moderně vybudována a má k dispozici také nové krásné a rozlehlé dětské hřiště.

Nejkrásnější odměnou jsou pro nás

rozzářené dětské oči

a úsměvy na jejich tvářích.

2481 Celkem přečteno 4 Dnes přečteno
 

Tags: