Škola

 

Něco málo o naší škole …

Kadaňská jednička je situována do klidného prostředí, obklopená zelení a sportovišti a přitom v dosahu MHD, vlakové a autobusové dopravy. Součástí školy jsou multifunkční a travnaté hřiště, dvě tělocvičny a krytý bazén. V dosahu je i zimní stadion, koupaliště a lesopark.
Výuka probíhá jak v kmenových, tak v odborných učebnách: jazyková, učebna fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudebna, kuchyňka, dílny, učebny s interaktivními tabulemi. Pro výuku informatiky slouží dvě učebny výpočetní techniky. Celá škola je připojena na internet, žáci 2. stupně mají k dispozici počítače ve třídách.
Stravujeme se ve školní jídelně,  ve zdravotní místnosti je možnost koupit si mléčné výrobky.
Nejen pro výuku, ale i pro volný čas slouží školní knihovna. Mimoškolní aktivity dále nabízíme v družině a ve školním klubu.
Pro větší akce máme nově vybudovanou multifunkční učebnu s interaktivní tabulí, kde probíhají různé besedy, setkání se zajímavými osobnostmi a také různé společenské akce, např. spaní s Mikulášem, obhajoby závěrečných prací žáků 9. tříd, vítání prvňáčků, výstavy apod.

Od 1. třídy se učíme angličtinu. Jako druhý cizí jazyk nabízíme žákům od 7. třídy ruský nebo německý jazyk.
Učitelky z 1. stupně nabízí těm nejmenším kvalitní logopedickou péči a všichni učitelé zajišťují pomoc dětem se speciálními poruchami učení. Nabízíme také doučování podle potřeb žáků a zájmu rodičů.

Na chodu školy se podílí i žákovský parlament a nebráníme se ani podnětům ze strany rodičů, vítáme jejich aktivitu a pomoc při vedení kroužků v rámci školního klubu.

Zapojujeme se do různých projektů a vytváříme vlastní. Účastníme se vědomostních a sportovních soutěží. Jezdíme na výlety, exkurze a do škol v přírodě. Dle zájmu rodičů pořádáme zahraniční výjezdy.

Od roku 2012 je součástí naší školy mateřská školka, která je nově moderně vybudována a má k dispozici také nové krásné a rozlehlé dětské hřiště.

Nejkrásnější odměnou jsou pro nás

rozzářené dětské oči

a úsměvy na jejich tvářích.

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist