Ročníkové práce pro 9. třídy – 2020/21

Ročníková práce je jednou z forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci školní docházky. Žáci naší školy ve svých pracích již po několik let prokazují velmi dobrou úroveň psaného i mluvního projevu.

Každý žák byl měl závěrečnou prací prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 • vyhledávat a zpracovat informace na dané téma
 • napsat vlastní výklad, úvahu, schopnost vyjadřovat se v českém nebo cizím jazyce
 • integrovat učivo z více předmětů, propojit jevy a poznatky, najít souvislosti
 • výtvarně a graficky zpracovat téma
 • napsat text pomocí programu (např. Word) a vytvořit prezentaci (např. PowerPoint),
 • vkládat tabulky, zpracovat fotografie
 • práci odevzdat v tištěné podobě

Pokyny pro vypracování práce:

1. Části práce

titulní strana (název práce, jméno autora, jméno konzultanta, školní rok)
–   obsah práce ( dělení na kapitoly)
–   úvod (proč jste si vybrali téma)
–   vlastní práce ( rozsah 3-5 stran textu)
–   závěr (shrnutí)
–  seznam použité literatury a citace (informace musí být čerpány  minimálně ze 2 zdrojů)

2. Úprava –   písmo 12 Times New Roman, Arial, Calibri

–     řádkování 1,5
–     okraje standardní přednastavené

3. Konzultace s vyučujícím – musí proběhnout minimálně jedna průběžná konzultace

4. Harmonogram

a)  Do 30.11. dobrovolný výběr témat.

b)  Od prosince do dubna probíhají konzultace s učiteli.

c)  Hotové práce – vytištěné a svázané, odevzdat do 30. 4. 2021 ke kontrole.

d)  Vedoucí ročníkových prací zkontrolují a ohodnotí práce do 15. května.

e)  Prezentace ročníkových prací proběhnou v aule na konci května, popř. začátkem června (přesný termín bude určen)

Žák si může připravit k práci prezentaci v PowerPointu, která mu poslouží jako osnova k mluvnímu projevu.

Všechny práce budou ohodnoceny a známka započítána do celkového hodnocení žáka!!!

 Kritéria hodnocení

 • způsob prezentace – mluvní projev
 • věcná správnost
 • gramatická a stylistická úroveň vyjadřování
 • nápaditost zpracování
 • grafická úprava
 • obsah vlastních myšlenek
 • reakce na dotazy a připomínky

Stupně hodnocení

1 – výborný (práce bez chyb, pozitivní hodnocení)
2- chvalitebný ( drobné chyby, převažuje pozitivní hodnocení)
3-  dobrý  (pozitivní i negativní hodnocení v rovnováze)
4- dostatečný  (závažné chyby, převažuje negativní hodnocení)
5- nedostatečný (práci neodevzdal)

Nejlepší práce budou odměněné na závěrečné rozlučce 9. tříd.

Rady pro žáky

 • Nenechávej práci na poslední chvíli.
 • Zkontroluj si pravopis. V průběhu psaní práce si ji ukládej.
 • Budeš-li mít dotaz, nejasnosti při vypracovávání práce, domluv si schůzku s konzultantem.
 • Pokud budeš mít potíže s tiskem, zajdi za vyučujícím, pomůže ti.
 • Obhajoba je zakončením tvého působení na škole. Věnuj pozornost svému oblečení v den prezentace.

Přejeme všem žákům hodně úspěchů.

Kateřina Marková a Markéta Střelcová, tř. uč.