Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se blíží čas zápisů do první třídy, nabízíme Vám pár základních informací o naší škole.

Od 1. třídy učíme anglický jazyk, od 3. ročníku jsme posílili hodiny tělesné výchovy. V rámci tělesné výchovy  mají žáci i povinnou výuku plavání v našem bazénu.

Družinu máme otevřenou od 5:30 do 16:30 v normálním režimu.

V rámci školního klubu nabízíme kroužky pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu (dle legislativy).

Během školního roku pořádáme mimo jiné lyžařský, turistický, vodácký kurz a školu v přírodě.

Více se o naší škole dozvíte zde na našich stránkách, kde najdete informace o dění v družině, o jídelně a též samozřejmě o škole.

V případě příznivé epidemiologické situace plánujeme na 17. března Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, kde budete mít příležitost prohlédnout si naši školu a také vám odpovíme na případné dotazy ohledně zápisu i učiva v 1. třídě.

Informace k zápisu pro školní rok 2022 – 2023

terním zápisu:  6. a 7. 4. 2022 od 13,00 do 17,00 hodin

S sebou přinést: občanský průkaz, rodný list dítěte

cizinci:   platný cestovní pas, doklad o povolení k pobytu, doklad o zdravotním pojištění, rodný list (přeložený do češtiny)

V případě nepříznivé epidemické situace proběhne zápis do 1. tříd odevzdáním potřebných dokumentů do schránky vybrané školy ve dnech 4. až 11. 4. 2022.

V takové situaci obdrží dokumentaci zákonní zástupci do svých poštovních schránek nejpozději 28. 3. 2022. Pokud se tak nestane, musí se zákonný zástupce obrátit na pracovnici MÚ pí Gvoždiákovou, tel. 474 319 677.

Aktuální informace budeme průběžně zveřejňovat zde na stránkách školy.


Které děti budou zapsané?
Všechny, které se narodily od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a ty, které měly již odklad školní docházky.

Je možné zapsat i dítě, které se narodilo po 31. srpnu 2016?
– Ano, pokud se Vaše dítě narodilo v době od září do prosince roku 2016, musíte doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP).
– A pokud se Vaše dítě narodilo v lednu až v červnu 2017 musíte doložit doporučení PPP a také doporučení od odborného lékaře.

Co dělat, jestliže si myslíme, že naše dítě ještě není zralé na školní docházku?
Pro posouzení školní zralosti a duševní vyspělosti dítěte je potřeba vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna – PPP ) a zároveň odborného lékaře.

Žádost o odklad povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen předložit v době zápisu řediteli školy a musí být doložen doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveň také potvrzením od odborného (dětského) lékaře.

Proto doporučujeme všem rodičům, pokud uvažují o odkladu školní docházky, aby se včas s dostatečným předstihem objednali na vyšetření v PPP nebo SPC.

Pokud bude dítěti udělen odklad povinné školní docházky musí dítě povinně navštěvovat mateřskou školu nebo přípravnou třídu na základní škole.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. tříd:

1. Děti ze školského obvodu ZŠ Kadaňská jednička
2. Děti z ostatních obvodů se sourozencem na naší škole
3. Děti z ostatních obvodů
4. Maximální počet přijatých prvňáčků: 60

Seznam přijatých žáků pod registračním číslem bude vyvěšen na vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy (www.1zskadan.cz) do 30. 4. 2022. Zákonní zástupci nepřijatých žáků obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí.

Povinnost přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době je dána zákonem a porušení této povinnosti lze klasifikovat jako přestupek, za který lze uložit pokutu podle § 182a odst. 1, písm. a) školského zákona, novela č. 178/2016 Sb.

V případě jakéhokoli dotazu nás kontaktujte na e-mailové adrese reditelka@1zskadan.cz nebo na tel. číslech 474 335 119, 722 742 515

Mgr. Irena Gahlerová, ředitelka školy


Ministerstvo školství vypracovalo „Desatero pro prvňáčky“, které nabízí rodičům základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

 
Obvod školy:        Je stanovený zřizovatelem obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017.

Školský obvod Kadaňská jednička:

1. máje Lázeňská Sluneční   Brodce
5. května Lipová Sukova   Kadaňská Jeseň
Borová Lísková Školní   Meziříčí
Boženy Němcové Luční Topolová   Nová Víska
Čechova Mírové náměstí Tyršova   Pokutice
Červeného kříže Na Příkopě U Stadionu   Prunéřov – mimo č. 169, 265, 377
Čsl. armády Nové nádraží Věžní   Tušimice
Habrová Obránců míru Vinohrady   Úhošťany
Hřbitovní Ovesná Vrchlického   Zásada u Rašovic
Javorová Pastýřská studánka V Zahrádkách   Rokle
Ječná Pokutická Zeyerova    
Jedlová Polní Žatecká    
Jezerka Průmyslová Želinská    
Jitřní Rokelská Žitná    
Kpt. Jaroše Skalní      
Koželužská  Sládkova