Vážení rodiče a milí žáci,

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude umožněna od 8. června 2020 osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol ve školách. Režim přítomnosti žáků 2. stupně však bude z důvodu platných hygienických opatření a prostorových možností školy výrazně omezen.

Základní informace:

 • účast je dobrovolná – jedná se o dobrovolné rozhodnutí zákonných zástupců.
 • docházka bude probíhat jednu hodinu jednou týdně
 • počet žáků ve školní skupině je 15
 • V případě překročení této hranice bude třída rozdělena na dvě skupiny, každá bude v jiný čas se svým třídním učitelem/učitelkou
 • ve škole nebude probíhat klasická výuka, ale třídnické práce a konzultace s vyučujícími
 • stravování ve školní jídelně není možné
 • vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • každý žák bude mít s sebou roušku, o jejím nošení rozhodne dle potřeby vyučující (při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti budou roušky povinné)
 • škola bude evidovat docházku, absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení
 • v případě nepřítomnosti žáka bude třeba žáka omluvit telefonicky nebo na e-mail třídního učitele.
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny
 • pokud žák bude vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, nemůže se činnosti účastnit a nebude do školy vpuštěn

Aby mohlo být Vaše dítě zařazeno do této školní docházky a naše škola se mohla na tuto situaci připravit, žádáme Vás o:

1) Vyplnění závazné přihlášky k nepovinné docházce do školní skupiny.

přihláška je se ke stažení zde na stránkách školy nebo si ji můžete vyzvednout v pracovní den od 8,00 do 12,00 hodin ve škole

2) Vyplněnou přihlášku vhoďte do schránky u hlavního vchodu školy nejpozději do středy 3. 6. 2020 do 12,00 hodin

 PO TOMTO TERMÍNU NEBUDE MOŽNÉ DÍTĚ KE VZDĚLÁVACÍM AKTIVITÁM PŘIHLÁSIT!!!

3) Na základě počtu přihlášených žáků připraví naše škola organizaci školních skupin – organizace bude vyvěšena zde na stránkách školy v pátek 5. 6. 2020 v závislosti na počtu přihlášených žáků

4) Podmínkou vstupu žáka do školy, je vyplnění a podepsání čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost, s datem podepsání ne starším jednoho dne.

Čestné prohlášení odevzdá žák v den nástupu do školy. Čestné prohlášení je ke stažení zde na stránkách školy nebo si je můžete vyzvednout v pracovní den od 8,00 do 12,00 hodin ve škole.

‚https://‘ “>
631 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno