Vážení rodiče,
v souladu s § 167 Školského zákona proběhnou v průběhu měsíce října a listopadu 2017 volby do školské rady.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má 6 členů, z nichž třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Harmonogram průběhu voleb:
– do 31.10. 2017 potvrdí zákonný zástupce v žákovské knížce svůj případný zájem stát se členem ŠR nebo navrhne kandidáta z příslušné třídy
– na listopadových třídních schůzkách dne 9.11.2017 budou ze seznamu kandidátů zvoleni dva zástupci
– na pedagogické radě dne 21.11.2017 budou zvoleni dva zástupci z řad ped. pracovníků

První schůzka nově zvolených členů ŠR se uskuteční v květnu – červnu 2018.

Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech:

 

Ředitelka školy děkuje všem členům bývalé školské rady za jejich spolupráci, aktivitu a podporu naší školy.

 

  ‚https://‘ “>

855 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno